Органът за финансовите пазари на Република Австрия (Finanzmarktaufsicht Österreich) одобри проспект от 10.06.2024 г. за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени подчинени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, ISIN BG2100017248, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред, съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013

Емисията е с общ размер 15 000 000 евро, разпределени в 150 броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 000 евро, с дата на емитиране 03.06.2024 г. и падеж 03.06.2034 г. Облигациите са лихвоносни, при фиксиран годишен лихвен процент от 8.0%, като лихвата се заплаща на годишни купонни плащания.

БАКБ завърши успешно първоначално частно предлагане на емисията облигации при силен интерес от страна на водещи институционални инвеститори, корпоративни клиенти и физически лица - професионални инвеститори и успешно набра 15 000 000 евро.

Емисията облигации на БАКБ АД е в процес по заявяване за допускане до търговия на Официалния пазар (Amtlicher Handel) на Виенската фондова борса.