Средният срок, в който компаниите по света получават дължимите към тях плащания, през 2023 г. достига рекордните 59 дни, или с 3 дни повече в сравнение с 2022 г. За това алармират в регулярния си доклад експертите на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes). 42% от изследваните компании са обявили официално, че се разплащат с доставчиците си в срок от 60 дни, а една от всеки пет се издължава за 90 или повече дни.

В България

Наблюденията на експертите по управление на риска на Allianz Trade в България установяват притеснителна тенденция и у нас – през тази година има отчетливи индикации за увеличаване на просрочията и като време, и като брой.

„Въпреки че глобалният доклад на Allianz Trade не разглежда ситуацията в отделните държави, на база на ежедневната ни работа и постоянни наблюдения върху хиляди български компании, ние виждаме задълбочаващи се затруднения в разплащанията тук. Компаниите вече влизат в разговори за удължаване на кредитните периоди на дължимите плащания със своите контрагенти два до три пъти по-често в сравнение с преди година. Ако досега в масовия случай се преговаряше за издължаване в срок от 60 до 90 дни, вече има чести опити той да се удължи и до 180 дни“, обясняват експертите на Allianz Trade в България.

Мониторингът на българския офис показва още, че въпреки отсрочките, давани на длъжниците, расте и делът на пълното неизпълнение на задълженията. Най-притеснителни за България в това отношение са индикациите в транспортния бранш, които засягат основно средни и малки организации, занимаващи се с международен товарен транспорт.

„Компаниите в този бранш удължават масово периода на разплащане от 1-2 месеца преди до 4-6 месеца в настоящия момент. Част от тях заявяват, че не биха могли да обслужат дълга си и не правят вноски. Причините са разнородни, но основните са намалялата заетост, повишените разходи и съответно свитите маржове, както и необслужените публични задължения. Така транспортният сектор се очертава ясно като най-проблематичният по този показател у нас през последната година”, сочат още наблюденията на екипа на Allianz Trade в България.

Проблеми с просрочията в България се срещат все по-често и при малки и средни компании в секторите агробизнес, строителство, текстил, горива и храни. Очакванията са това да е по-дълготрайна тенденция, а в строителния бранш и сектор „Метали“ могат да бъдат засегнати и по-големи компании. Според анализаторите причините за затрудненията на бизнеса у нас са комплексни - инфлацията, която, макар и намаляваща, е все още на сравнително високи нива, вътрешнополитическата несигурност, макроикономическа среда (войната в Украйна и конфликта в Близкия Изток), ниската покупателна способност спрямо развитите държави в ЕС, окончателното отпадане на почти всички мерки, подпомагащи бизнеса по време на пандемията и др.

В глобален мащаб

Според доклада на Allianz Trade секторите, в които компаниите чакат най-дълго, за да получат дължимите им плащания, в световен мащаб са „Машиностроене“ и „Производство на оборудване“ – средно 77 дни през 2023 г., или с 4 повече в сравнение с предходната, „Транспортно оборудване“ – 75 дни, и „Строителство“ – 74 дни, или с 6 дни повече спрямо 2022 г.

Най-бързо пък получават парите си компаниите от хотелиерския и ресторантьорския бранш с 18 дни и търговията на дребно с 25 дни. И в двата случая основната причина е, че те работят най-често с крайни потребители, които извършват плащането в момента на получаване на стоките и услугите.

Предупредителна светлина

„Индикациите от глобалния доклад на Allianz Trade, както и наблюденията ни на българския пазар през последната година, са предупредителна светлина за бизнеса у нас. Рискът от просрочия при взаимодействия с контрагенти от България и чужбина расте и в тази ситуация превантивните мерки могат да се окажат спасителни за редица компании, защото нерядко сме свидетели на случаи, в които дори един или два проблемни договора с неизплатени задължения по тях, могат да доведат до фалит“, обяснява Камелия Попова, управител на Allianz Trade за България. „Един от спасителните инструменти може да бъде застраховката на търговски кредити. Със стабилен застрахователен партньор с капацитет и мащабна международна мрежа като тази на Allianz Trade, която следи на ежедневна база над 83 млн. компании по цял свят, може да се разчита на проверка на контрагентите и навременна информация за потенциални проблеми“.

Наред с неблагоприятните тенденции при просрочията, глобалният доклад на Allianz Trade регистрира и рекордно увеличаване на необходимия оборотен капитал, като през 2023 г. дните, в които оборотните средства на компаниите остават блокирани, достигат средно 76. Показателят дава индикация за степента на финансова дисциплина на бизнеса и възможностите за освобождаване на средства за инвестиции, модернизация и експанзия. Това е трета поредна година, в която се отчита влошаване, а по наблюдения на експертите на Allianz Trade в България у нас периодът на блокиране на оборотни средства е по-дълъг от средното за света.